wtorek, 30 sierpnia 2016

75+

Prezydent podpisał nowelizację ustawy, zgodnie z którą każdy, kto ukończył 75. rok życia, bez względu na status materialny będzie miał prawo do bezpłatnych leków znajdujących się na wykazie ogłaszanym przez ministra zdrowia. Zgodnie z nowelą ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osoby po 75. roku życia będą miały prawo do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, które będą wymienione w wykazie ogłaszanym przez ministra zdrowia. Pierwszy taki wykaz minister ma ustalić najpóźniej do 1 września br. Oznacza to, że od września seniorzy będą mogli korzystać z bezpłatnych leków znajdujących się na liście. W wykazie tym mają znaleźć się w szczególności medykamenty związane z leczeniem chorób wieku podeszłego. Bezpłatne leki będą mogli pacjentowi przepisywać: lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (wskazany w deklaracji wyboru) oraz niektóre pielęgniarki POZ. Przepisywać je będą też mogli lekarze posiadający prawo wykonywania zawodu, którzy zaprzestali wykonywania zawodu i wystawili receptę dla siebie lub członków najbliższej rodziny. W uzasadnieniu projektu ustawy wskazano, że skutki gospodarcze nowelizacji „można określić jako pozytywne”. Z jednej strony zostaną zwiększone wydatki publiczne, z drugiej jednak poprawią się stan zdrowia i jakość życia osób starszych, a także ograniczone zostaną koszty hospitalizacji wynikające z braku przyjmowania przepisanych leków. Założono, że w latach 2016-2025 maksymalny limit wydatków z budżetu państwa, będących konsekwencją wejścia ustawy w życie, wyniesie prawie 8,3 mld zł. W 2016 r. koszt funkcjonowania ustawy określono na 125 mln zł.  W związku ze zwiększającą się liczbą osób starszych oraz z potencjalnym poszerzaniem wykazu leków założono stopniowy wzrost kwoty refundacji o blisko 15 proc. rocznie w ciągu kolejnych 6-7 lat, a następnie spowolnienie tego wzrostu do ok. 6 proc. W sytuacji, gdy wydatki z budżetu państwa przekroczą po pierwszym kwartale danego roku 25 proc. limitu przewidzianego na ten rok, minister zdrowia „wdraża mechanizm korygujący”, polegający na zmianie wykazu bezpłatnych medykamentów.  Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 

To są niewątpliwie duże koszty, które będą rosły z roku na rok /o ile przywilej ten będzie zachowany/ tym niemniej jednak ludzie starzy poczują się bardziej docenieni za wkład jaki wnieśli w rozwój Polski. Tego typu przywileje, dawane zwłaszcza grupom, które nie za bardzo maja czym się odwdzięczyć - poza głosem wyborczym - jest dobre, dodatkowo pozwala silniej utożsamiać się ze swoim krajem.
Kiedyś dawano przywileje szlachcie, dawano Powstańcom Styczniowym /w II RP/, kraj dał rady, wydolił. Dawano potem grupom zawodowym i nadal się daje, ale lepsze jest jednak dawanie za zasługi, za wysługę lat chociażby, tak aby obejmowało pokolenia, tak aby pokolenia wiązały się z krajem. Owszem - szlachta odwdzięczała się przez wieki obroną granic, dbałością o chłopów, jedank z czasem nastąpiło rozprężenie. Jednak rozpatrywanie kilku wieków historii naraz mija się z celem, bo porównując przywileje z XVIw. ze skutkami XVIIIw. jest w pewien sposób tak samo dopuszczalnie jak sytuacji w XXw. z sytuacją tegoż XVIIIw.

Brak komentarzy: